Den Rôle vum Garde champêtre

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Bannenzeg Sécherheet & Interieur weiderzeleeden.

Laut  dem Artikel 97 vum Text coordonnée vun der loi communale vum 13. Dezember 1988, kann eng Gemeng een oder méi Gardes champêtres (Bannhidder) astellen. Dës kéinten da laut Gesetz verschidde Kompetenze kréien:

Il concourt, sous l’autorité du bourgmestre, à l’exécution des lois et règlements de police ainsi qu’au maintien du bon ordre et de la tranquillité dans la commune.

Am Artikel 14-2 vum Code de procédure pénale zu den Gardes champêtre heescht et:

Ils conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu’ils surprennent, dans les limites de leur compétence territoriale, en flagrant crime ou délit.

An deem Zesummenhang wéilt ech der Madamm Ministesch dës Fro stellen:

 1. Kënnen d’Ministere confirméieren, dass dës Gesetzer nach esou applizéiert kënne ginn?
 2. Kënnen d’Ministere bestätegen, dass d’Positioun vum Bannhidder haut nach kann als Funktioun de Gemengebeamten uvertraut ginn?
 3. Kéinten dës Bannhidder, am Kader vun den uewe genannte Gesetzer, d’Police also an hirer Aarbecht ënnerstëtzen?

Fro n°3234

Verlaaf an der Chamber

Privat Sécherheetsfirmen

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Bannenzeg Sécherheet, Justiz & Wirtschaft weiderzeleeden.

De 25.11 gouf bekannt dass d’Staat Lëtzebuerg plangt, privat Sécherheetsfirmen a verschiddene Quartieren an der Staat  patrulléieren ze loossen. Dës Firme ginn haut schonn oft genotzt, fir d’Sécherheet vu Geldtransporten oder op Concerten ze garantéieren. Och wann d’Konzept vu private Sécherheetsleit net néi ass, esou stellen sech awer eng Réi Froen zu de Rechter a Flichte vun de private Sécherheetsfirmen an hiren Employéeën.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 1. Wei vill privat Sécherheetsfirme sinn hei zu Lëtzebuerg ugemellt?
  Wéi eng Autorisatioun mussen dës Firmen ufroen, fir hei am Land kënnen als privat Sécherheetsfirma dierfen ze fungéieren?
  Iwwert wéi vill Employéeë verfügen dës Firmen zesummegezielt?
 2. Ginn et Krittären, déi eng Sécherheetsfirma muss respektéieren an iwwerpréiwen am Fall wou si néit Personal astellen?
  • Falls jo, ëm wéi eng Krittären handelt et sech?
  • Falls nee, firwat net?
  • Mussen dës Firmen och no dem Astelle vum Personal nach iwwerpréiwen op d’Personal d’Krittären erfëllt?
 3. Mussen dës Employéeën sech ausweise kënnen, wann si am Asaz sinn?
  • Falls jo, op wéi eng Manéier mussen si de Léit ronderëm sech matdeelen, dass et sech bei hinnen em privat Sécherheetsleit handelt?
  • Falls nee, firwat net?
 4. Wéi vill Plaintë sinn an deene lëschte 5 Joer géint Personal vu Sécherheetsfirmen am Asaz, deposéiert ginn?
 5. Wéi eng Objeten dierfen dës Agente mat sech féieren, fir sech géint eventuell Ugrëffer ze verdeedegen?
 6. Dierfen si, wann se am Asaz sinn, suspekt Persounen duerchsichen?
  Dierfen si suspekte Persounen d’Rucksäck oder d’Poschen duerchsichen?

Fro n°3217

Verlaaf an der Chamber

Staatstrojaner

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Verdeedegung weiderzeleeden.

An der Äntwert op d’parlamentaresch Fro n°299 huet de Minister fir bannenzegt Sécherheet erkläert, dass op Uerder vum Magistrat oder vum SREL, d’Staatstrojaner dierfen zum Asaz kommen. De Minister wollt a senger Äntwert net op déi technesch Aspekter vun den Trojaner agoen.
 1. Ginn d’Staatstrojaner vun Employéen oder Fonctionnairë vum Lëtzebuerger Staat entwéckelt?
  Falls nee, wéi eng privat Firme beliwweren de Staat mat dëser Form vu Software?
  Hunn dës Firmen och nach nom Akaf Accès zur Software, zum Beispill fir Entretiens-Aarbechten?
 2. Wéi eng Aarte vun Trojaner stinn der lëtzebuergescher Regierung zur Verfügung?
 3. Wei eng Aarte vun Trojaner a Support-Software si vu wei enge Firmen akaaft ginn? Keeft de Lëtzebuerger Staat dës Software mat exklusivem Usproch oder kenn déi selwecht Software e puer mol u verschidden Ubidder verkaaft gi?
 4. Wat sinn d’Sécherheetskrittären, a puncto Software, déi bei dësen Akeef mussen erfëllt ginn?

Fro n°3201

Verlaaf an der Chamber