Connect with us

Dernières interventions

Marc Goergen: éischt Reaktioun vun de Piraten op de Rapport vum Ombudsman

Et kann net sinn,d ass d’Steierverwaltung hir Muecht mëssbraucht!

Marc Goergen: En europäeschen Mindestloun

Virum Hannergrond, dass Däitschland elo säin Mindestloun op 12€ eropsetzt, brauch Lëtzebuerg een héije Mindestloun fir attraktiv ze bleiwen. 💶 📈

Marc Goergen: Déi nei Offallgesetzer

Et ka jo net sinn, dass weiderhin erlaabt bleift, dat Ganzt am Plastik ze importéieren, hei hin ze bréngen, et hannert dem Rideau am Supermarché auszepaken, fir et da virum Rideau dohin ze leeën. 😠

Dee Plastik ass awer produzéiert. Do ass der Ëmwelt net gehollef! 🍃

Marc Goergen: Fong fir Renovatiounen a Residencen

Dem Marc Goergen seng Ried iwwer dat neit Gesetz, wat virschreiwt, dass elo all Residence ee Fong fir Renovatiounen muss aféieren, wou d’Proprietairen vu Wunnegen all Mount mussen eppes abezuehlen.

Beliwwerung a Sécherheet vun der Energie a Lëtzebuerg an Europa

Mir Pirate sinn op der Linn, dass mir nach léiwer gëschter wéi haut aus dem Pëtrol an dem Gas vu Russland mussen erausklammen an net einfach kënne soen, dass mir weiderhin dee Krich finanzéieren just well dat, wéi d’Madamm Finanzministesch sot, real Politik wär. Dat ass fir eis Piraten onverständlech an ech hoffen och dass d’Regierung hir Positioun do wäert änneren.

Marc Goergen: Déi nei Mesuren an der Covid Pandemie

D’Pirate begréissen déi nei Lockerungen an der Covid-Pandemie, mee mir wëllen och betounen, dass dat den aktuelle Stand ass a keng Garantie fir d’Zukunft. Mir hoffen awer natierlech och, net méi mussen zréckzefalen.

Marc Goergen: Hausse vun den Energiepräisser

D’Leit brauchen ELO Hëllef, elo sinn d’Haussen do, elo mussen d’Leit hire Benzin an Diesel bezuelen. 🚙💶

Dat ass de Problem. D’Leit mussen elo hir Rechnunge bezuele wou se doheem hunn. 😕

Wa mir op déi aner Gesetzer waarden, déi jo schéin a gutt sinn, wou mir Piraten och ënnerstëtzen, mee da kënnt et einfach ze spéit! ⏳ An dofir fannen ech bëssen, dass et schlëmm ass, dass d’Regierung berodungsresistent ass op deem Punkt an elo net agesäit, dass haut, elo de Moment eppes misst geschéien.

Marc Goergen: Gläichheet tëschent Fraen a Männer

„E ganz grousse Problem deen ech uschwätze wollt, sinn déi Elengerzéiend. Do sinn et oft d’Mammen, déi déi finanziell Responsabilitéit droen an do fanne mir et wierklech schued, dass déi versprachen Steierreform leider net komm ass, well et ass do wou ee ganz ville Fraen hei am Land, ganz schnell hëllefe kéint. Fraen déi elengerzéiend sinn a wou wierklech um Enn vum Mount net genuch Geld do ass an dat net well se net genuch verdéngen mee einfach well se vill méi Steiere bezuelen an deementspriechend déi Steierreform ganz batter néideg gewiergt wär.“

Marc Goergen: Aktuell Situatioun an der Ukrain

Mir si mat der Ukrain! 💙💛

D’Piraten ënnerstëtzen d’Material a Defensiv-Waffe-Liwwerung déi Lëtzebuerg un d’Ukrain mëscht.
Dëst ass een Tabubroch, awer néideg.

Wat d’Sanktiounen ugeet, esou ënnerstëtze mir Piraten och dës.

Marc Goergen: Parlamentaresche Bilan

Klimaschutz, CO2-Steier, Klappjuegd an Immobiliëpräisser si fir eis mat déi wichtegst Themen an dofir stellen d’Piraten do och konkret Fuerderungen!

Logement vum 29.06.2021

Fir eis Piraten ass kloer, dass mer net dierfen ufänken an higoen als Staat de klenge Leit an dem Mëttelstand d’Terrainen ewech ze huelen, souguer se z’enteegne fir ze bauen. Kommt mir ginn d’Terrainen do huelen, wou se en Masse sinn: Bei de grousse Firmen an de Leit mam grousse Portmonni. Bei deenen, déi et net interesséiert, op et am Land engem gutt geet, mee just, wéi et hierem Portfolio geet.“ 🏡💶

Dem Marc Goergen seng Ried iwwer d’Reduktioun vun CO2-Emissiounen. D’Piraten deposéieren 3 Motiounen

Motioun: https://piraten.lu/motioun-fir-dmoosse-vum-co2-an-der-armei/

Motioun: https://piraten.lu/motioun-fir-mei-transparenz-beim-co2-ausstouss-vu-fligeren/

Motioun: https://piraten.lu/motioun-co2-reduzeierung-an-der-aviatioun/

Discours de M. Marc Goergen: 7507 – Projet de loi 19.01.2021

Projet de loi visant l’autorisation de la participation financière de l’État dans le fonctionnement et dans l’extension de l’infrastructure de l’Agence de Gestion de Dépôts S.à r.l. (Warehouses Service Agency – WSA) 19.01.2021

Discours de M. Marc Goergen: 7490 – Projet de loi sur les transports publics 19.01.2021

Discours de M. Marc Goergen: 7493 – Projet de loi du 19.01.2021

Projet de loi relatif à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train 19.01.2021

7618 – Projet de loi 20.06.2020

Projet de loi modifiant la loi du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ; 2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

Discours de M. Marc Goergen sur l’heure d’actualité du groupe politique CSV 16.06.2020

Heure d’actualité du groupe politique CSV au sujet de la situation dans les établissements pour personnes âgées et pour personnes en situation de handicap

Discours de M. Marc Goergen sur l’heure d’actualité du groupe politique CSV 11.06.2020

Heure d’actualité du groupe politique CSV au sujet du plan de relance et de sa dimension écologique et environnementale

Heure de questions au Gouvernement 09.06.2020

7221 – Projet de loi 26.05.2020

Projet de loi sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire et modifiant 1) la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 2) la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux

Discours de M. Marc Goergen – Heure d’actualité du groupe politique CSV 13.05.2020

Heure d’actualité du groupe politique CSV au sujet de la situation actuelle du secteur de l’aviation civile

Discours de M. Marc Goergen sur l’interpellation de M. Paul Galles

Interpellation de M. Paul Galles sur la pauvreté et le risque de pauvreté au Grand-Duché de Luxembourg

7496 – Projet de loi 04.02.2020

Projet de loi relatif à la réalisation des infrastructures et aménagements pour la Capitale Européenne de la Culture 2022 à Belval

7289 – Projet de loi 05.02.2020

Projet de loi portant modification du Code du travail en ce qui concerne :
1° la durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture ;
2° les conditions exigées pour la délivrance aux personnes physiques de l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi pour les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe

7356 – Projet de loi 06.02.2020

Projet de loi modifiant :
1° le Code pénal ;
2° le Code de procédure pénale, aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil

Discours de M. Marc Goergen sur l’interpellation de M. Léon Gloden 11.02.2020

Interpellation de M. Léon Gloden au sujet du développement des régions excentrées du pays et du milieu rural

Discours de M. Marc Goergen sur l’heure d’actualité de la sensibilité politique ADR 13.02.2020

Heure d’actualité de la sensibilité politique ADR au sujet des cours de préparation à l’Armée luxembourgeoise (COPRAL)

7536 – Projet de loi 02.04.2020

7536 – Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice

7522 – Débat d’orientation 02.04.2020

Débat d’orientation sur le financement des grands projets d’infrastructure réalisés par l’Etat

Facebook