Nee zu Atom!

Här Präsident,
léif Atomgéigner,

Iwwert Atom kinnt ee Stonnen schwätzen, vieles gouf scho gesott, an et kann een net genuch Kritik un der Technik ausschwätzen an net oft genuch de Risiko erwähnen.

Mir stëmmen haut iwwert ee Gesetz of, dat de Kader reegelt am Fall vun engem Schued duerch een nuklearen Accident, eng Situatioun wou hoffentlech ni antriede wäert.

Mir stëmmen haut dofir eis eegent Gesetz, wou de Kader gereegelt gëtt.

Soumat kënnen d’Leit an Zukunft hei op de lëtzebuergesche Geriichter kloen, wann de Schued vun engem nuklearen Accident kënnt.

Weiterlesen

Video + Ried – Thema: Huissier de Justice

Mir Pirate schütze jiddereen am Land! 💪

Merci fir déi vill Messagen no menger offener & éierlecher Ried an der Chamber. 🤩

Wei sinn deng Erfahrungen mam Dierwiechter? 🧐

Ech weess et ass net einfach driwwer ze schwätzen, ëmsou méi Respekt fir déi vill Messagen. #whistleblower

✍️ Thema: Huissier de Justice

Här Präsident, 

Haut diskutéiere mir iwwert eng kleng Ännerung am Gesetz ronderëm Dierwiechter, fir hinnen d’Aarbecht ze erliichteren. Beruffsgrupp vum Huissier de Justice huet per Gesetz d’Aufgaaben Riichterentscheedungen duerchzesetzen an offiziell Akten ze produzéieren. 

D’Leit hei am Land verbannen d’Aufgab vum Dierwierchter awer virun allem mat dem vum Geldandreiwer.  

Et ass déi Aufgab, déi bei de Léit am Land wuehl déi bekanntsten ass, wann den Dierwiechter virun der Dier steet a schellt fir Geld sichen ze kommen.  

Mir Piraten hannerfroen ganz kritesch, ob elo an enger Krisenzäit nach sollten Dierwiechter eraus bei de Bierger, déi aktuell villäicht selwer kee Salaire kréien oder soss finanziell Problemer hunn während dëser Kris.  

Weiterlesen

D’Chamber preparéiert sech provisoresch ze plënneren

D’Chamber preparéiert sech provisoresch ze plënneren : et gëtt dru geschafft fir no Ouschteren am Cercel op der Place d’Armes zesummen ze kommen. Haut nach gëtt, wéint de Sëcherheetsofstänn, an op mannst 3 verschiddene Säll siégéiert. Fir d’Votte brauch sech kee méi ze deplacéieren : se sollen dës Kéier vun de Säll aus kënne gemaach ginn

D’Chamber preparéiert sech provisoresch ze plënneren

Info: www.chd.lu

Séances de la semaine

Mardi, 31 mars 2020 à 14:30

1. Projet de loi n°7532 Projet de loi relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique – Rapporteur : Madame Carole Hartmann
Temps de parole: modèle 1
2. Projet de loi n°7535 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse – Rapporteur : Monsieur François Benoy
Temps de parole: modèle de base
3. Projet de loi n°7396 Projet de loi portant approbation du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 2 octobre 2013 – Rapporteur : Monsieur Charles Margue
Temps de parole: modèle de base

Jeudi, 2 avril 2020 à 14:00

 1. Projet de loi n°7352 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la transposition de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Rapporteur : Monsieur Claude Haagen
  Temps de parole: modèle de base
  2. Projet de loi n°7382 Projet de loi relatif à la rénovation et à la mise en conformité du Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains – Rapporteur : Monsieur Carlo Back
  Temps de parole: modèle de base
  3. Débat d’orientation n°7522 Débat d’orientation sur le financement des grands projets d’infrastructure réalisés par l’Etat – Rapporteur : Monsieur Carlo Back
  Temps de parole: modèle 1
  4. Projet de loi n°7536 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice – Rapporteur : Monsieur Charles Margue
  Temps de parole: modèle de base