Privat Sécherheetsfirmen

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Bannenzeg Sécherheet, Justiz & Wirtschaft weiderzeleeden.

De 25.11 gouf bekannt dass d’Staat Lëtzebuerg plangt, privat Sécherheetsfirmen a verschiddene Quartieren an der Staat  patrulléieren ze loossen. Dës Firme ginn haut schonn oft genotzt, fir d’Sécherheet vu Geldtransporten oder op Concerten ze garantéieren. Och wann d’Konzept vu private Sécherheetsleit net néi ass, esou stellen sech awer eng Réi Froen zu de Rechter a Flichte vun de private Sécherheetsfirmen an hiren Employéeën.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 1. Wei vill privat Sécherheetsfirme sinn hei zu Lëtzebuerg ugemellt?
  Wéi eng Autorisatioun mussen dës Firmen ufroen, fir hei am Land kënnen als privat Sécherheetsfirma dierfen ze fungéieren?
  Iwwert wéi vill Employéeë verfügen dës Firmen zesummegezielt?
 2. Ginn et Krittären, déi eng Sécherheetsfirma muss respektéieren an iwwerpréiwen am Fall wou si néit Personal astellen?
  • Falls jo, ëm wéi eng Krittären handelt et sech?
  • Falls nee, firwat net?
  • Mussen dës Firmen och no dem Astelle vum Personal nach iwwerpréiwen op d’Personal d’Krittären erfëllt?
 3. Mussen dës Employéeën sech ausweise kënnen, wann si am Asaz sinn?
  • Falls jo, op wéi eng Manéier mussen si de Léit ronderëm sech matdeelen, dass et sech bei hinnen em privat Sécherheetsleit handelt?
  • Falls nee, firwat net?
 4. Wéi vill Plaintë sinn an deene lëschte 5 Joer géint Personal vu Sécherheetsfirmen am Asaz, deposéiert ginn?
 5. Wéi eng Objeten dierfen dës Agente mat sech féieren, fir sech géint eventuell Ugrëffer ze verdeedegen?
 6. Dierfen si, wann se am Asaz sinn, suspekt Persounen duerchsichen?
  Dierfen si suspekte Persounen d’Rucksäck oder d’Poschen duerchsichen?

Fro n°3217

Verlaaf an der Chamber

Jugendschutz – Wéi vill Mannerjäreger sinn a Prisongen fir Erwuessener?

D’UN-Kannerrechtskonventioun gesäit Folgendes vir:

“En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…)” (Artikel 37c).

D’lescht Joer hat de Marc Goergen a senger parlamentarescher Fro n°595 gefrot, wéi vill Jugendlecher insgesamt zu Lëtzebuerg an engem Prisong ënnerbruecht goufen. D’Zuelen aus der Äntwert vum Minister weisen, dass säit 1992 ëmmer erëm Jugendlecher a Strukturen fir Erwuessener ënnerbruecht goufen. Wärend déi international Normen d’Placéiere vu Mannerjäregen a Prisongen kloer als Ausnam definéieren, ass dës Praktik zu Lëtzebuerg also säit ville Joren duerchaus geleefeg. 

Weiderliesen

Wéi kennt een un d’Donnéeën vun engem fixe Radar?

Mir wëlle vun der Regierung wëssen, wéi eng Rechter Beschëllegter hunn, déi vun engem fixe Radar geblëtzt gi sinn. Des Weidere wëlle mir wëssen, ob an Zukunft d’Läit iwwert Internet hir Extraiten vun de Fotoen ufroe kennen.

Hei ass eis Fro:

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Mobilitéit, Justiz & Digitalisatioun weiderzeleeden.

Wéi déi däitsch Medie mellen, ginn et bei eisem Nopeschland vill Problemer mat de fixe Radaren, well et bei de Miessungen oder bei der Auswäertung vun den Donnéeë säitens de Ministèren ëfters zu Feeler kennt. Feeler, déi viru Geriicht awer schwéier noweisbar sinn, well et de Beschëllegten onméiglech gemaacht gëtt un d’Miessdonnéeën, déi sougenannten Rohmessdaten, vun de Maschinnen ze kommen. 

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 • Späicheren déi automatesch Radaren, déi fir d’Aufgabe vum Système de contrôle et de sanction automatisés zu Lëtzebuerg installéiert goufen, och d’Rohmessdaten zum Zäitpunkt vun der Infraktioun of? 
  • Falls jo, wou a wéi laang sinn dës Donnéeë gespäichert?
  • Besëtzen Beschëllegter zu Lëtzebuerg ee Recht dorobber, een Extrait vun dësen Donnéeën ze kréien? Falls nee, firwat net?
 • Aktuell kann ee Beschëllegten d’Foto, op der den Tatbestand ze gesinn ass, just am Büro CSA zu Bartréng consultéieren. Wär et, am Kader vun der vill gepréidegter Digitaliséierung, denkbar, dass den Accès zur Foto iwwert eng elektronesch authentifizéiert Demande (i.e. Myguichet) geschéihen kéint? Wëll d’Regierung dëst an d’Weër leeden?

Mat déiwem Respekt,
Marc GOERGEN
Députéierten

208163