Voll Bréifkëschten a vill Dreck – gehéiert Werbung an der Bréifkëscht ofgeschaaft?

Verschidde Stied an Holland hunn säit knapps engem Joer hir Quantitéiten u Pabeieroffäll duerch eng simpel Mesure reduzéiert, wéi verschidden Zeitungen am Ausland beriichten. Deemno kënnen Haushälter an Holland duerch een Opt-in decidéieren, ob si wëlle Werbung a Form vu Pabeier an hier Bréifboîte gehäit kréien. Dofir mussen si nëmmen op hirer Bréifboîte uginn, dass si Werbung erhale wëllen. All Werbung, déi net explizitt un eng Persoun adresséiert ass, däerf net ouni d’Averständnis vun der Persoun an d’Bréifboite geheit ginn. Entreprisen, déi sech net dorunner halen, kënne vun de Leit gemellt ginn a sinn da gezwongen héich Geldstrofen ze bezuelen. Duerch dës Mesure huet d’Stad Amsterdam, den Informatioune vum Site geo.deno, zirca 34 Kilo Offäll pro Haushalt pro Joer agespuert.

An deem Zesummenhang well ech dem Minister folgend Froe stellen:

 1. Wéi vill Kilo Ooffall, opgelëscht no Material (Pabeier, Plastik, etc.), entstinn zu Lëtzebuerg all Joer duerch Bréifboitewerbung?
 2. Wäert d’Regierung den hollännesche Wee matgoen an dofir suergen, dass Werbung iwwert de Postwée nëmmen nach iwwert een Opt-in kann ausgestallt ginn? Falls jo, ab wéini? Falls nee, firwat net?

Nofro: Social Media Accounts vu Ministeren

Facebook, Twitter, Instagram. Vill vun de Ministerinnen a Minister sinn op Social Media aktiv. Mer hunn de Staatsminister gefrot, wéi d’Benotzung vu Social Media ënnerhalb vun der Regierung gereegelt ass.

An der parlamentarescher Fro n°633 hat ech de Premierminister a Minister fir Kommunikatioun a Medie gefrot, wéi d’Deelen oder d’Publizéiere vu Werbung op Social Media ënnerhalb der Regierung gereegelt ass. De Premierminister huet doropshin op den Artikel 78 vun der Konstitutioun verwisen, dee beseet, dass d’Ministere fir hir Aktioune responsabel sinn. Och wann juristesch gesinn d’Akte vun de Ministeren domadder eng Base légale hunn, ass domadder net meng zweet Fro beäntwert, ob all Regierungsmember seng Werbung och selwer verwalt.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

 1. Iwwerhuelen déi eenzel Regierungsmemberen d’Käschte vun hiren online Beiträg selwer oder benotzen si dofir Ressourcë vum Staat (Fonctionnairen, Personal oder Budget)?
 2. Falls ee Budget fir d’Promotioun vun de Ministeren op Social Media virgesinn ass, wéi héich ass dëse fir all Minister? 
 3. Ginn d’Regierungsmemberen an iergendwellecher Form vun internen oder externe Beroder an der Gestioun vun hire Social Media Accounts ënnerstëtzt? Falls jo, geschitt dëst op Base vum Staatsbudget?
 4. Existéiert ënnerhalb vun der Regierung ee Code de Deontologie, deen d’Benotze vu Social Media vun den eenzele Ministere reegelt? 
 5. Ass den Här Premierminister der Meenung, dass d’Regierungsmemberen onbegrenzt Gebrauch vum Artikel 78 vun der Konstitutioun maache solle fir zum Beispill bekannt ze maachen, dass si eng aner Meenung, wéi déi vun der Regierung vertrieden? 
 6. Ënnerstëtzt den Här Premierminister och, dass de Numm vu grousse Versécherungsgesellschaften oder de Numm vu Schongbutteker, mat deene Ministeren eng wirtschaftlech Verbindung hunn, an esou Beiträg optauchen?

Mat déiwem Respekt,
Marc Goergen
Députéierten

Nation Branding?

D’Agence Luxembourg for Finance (LFF) huet lescht Woch ee Werbevideo verëffentlecht an dem d’Liewen an d’Schaffen op der Finanzplaz Lëtzebuerg promouvéiert gëtt. Ënnert dem Hashtag #MoveToLux weist de Video eng Wealth-Managerin, déi mat engem 4×4 SUV duerch d’Bëscher rennt an dono op der Marie-Astrid bei engem Pättche Wäin verzielt, wéi flott d’Liewen zu Lëtzebuerg, bzw. am Finanzsecteur, ass. De Koalitiounsaccord priedegt Nohaltegkeet, sozial Kohäsioun an eng responsabel Finanzpolitik. 

An dem Kontext hu mir der Regierung déi folgend Froe gestallt:

 • 1. Wat sinn, an der Regierung hiren Aen, d’Kärmessagen vun dësem Werbevideo? Ass d’Regierung der Meenung, dass dëse Promotiounsvideo de Grondwäerter vum Koalitiounsaccord Rechnung dréit? Falls jo, ënner wéi enger Form?
 • 2. Dovunner ausgoend, dass de Staat um LFF bedeelegt ass – wéi een Afloss hat d’Regierung op de Contenu vun dësem Promotiounsvideo? Verdeedegt d’Regierung d’Aart a Weis wéi Lëtzebuerg an dësem Werbevideo duergestallt gëtt? 
 • 3. Ass de Promotiounsvideo vum LFF zesumme mam “Comité de coordination Inspiring Luxembourg” ausgeschafft ginn? Ass de Message kompatibel mat der Strategie vum “Nation Branding” an?
 • 4. Ass d’Regierung der Meenung, datt een am Hibléck op déi vum Koalitiounsaccord gepriedegt Wäerter zousätzlech misst méi Bescheidenheet a Responsabilitéit als Kärthemen an esou Werbecampagnë integréieren?
 • 5. Wei gesäit fir d’Regierung eng responsabel a nohalteg Promotiounspolitik vun der Finanzplaatz Lëtzebuerg aus? 

Mat déiwem Respekt,
Marc GOERGEN
Député

Ëffentlech Gelder fir eege Werbung benotzt?

Aktuell organiséiert de Ministère fir Bildung eng Réi vun Diskussiounsowenter mam Numm Bildung am Dialog. D’Zil vun dësen Diskussionsowender ass mat de Bierger am Land iwwert de lëtzebuergesche Bildungssystem ze diskutéieren.

Fir dësen Zweck huet de Ministère eng Publicitéit lancéiert fir op dës Diskussiounsowenter opmierksam ze maachen an anzelueden. D’Publicitéit gëtt, ënnert anerem, um Radio iwwerdroen, an dem Här Minister Meisch säin Numm e puer Mol direkt erwäänt gëtt. Dëst stellt d’politesch Neutralitéit vun dëser Publicitéit gewëssermoossen a Fro.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 1. Opgelëscht no Plattform (Radio, Telé, Social Media), wat sinn d’Gesamtkäschte vun der Werbecampagne fir
  d’Diskussiounsowenter vu Bildung am Dialog? Wéi ee Ministère dréit dës Käschten? Wéi ee Budget ass dofir
  virgesinn?
 2. Aus wéi enge Grënn huet den Här Minister Meisch bei dëser Werbecampagne decidéiert, säin Numm an all
  Spot erwänen ze loossen? Ass den Här Minister der Meenung, dass d’Mentionnéiere vu sengem Numm an
  dëser Campagne als Publicitéit fir seng eege Persoun kéint ze wäerte sinn? Falls jo, sollt dës Publicitéit an
  dem Fall net éischter vu senger Partei finanzéiert ginn?
 3. Här Minister fir Kommunikatioun a Medien, wat sinn d’Bedéngungen, fir dass ee Minister säin Numm an
  enger Werbecampagne däerf placéieren? Existéiere fir Regierungsmembere Reegelen, déi hir Präsenz an de
  Medien am Kader vun hirem Mandat definéiert? Falls nee, firwat net?