Connect with us

Questions parlementaires

Bis op Bartreng fir eng Foto

Am Gesetz vum 1ten August 2018 zum Thema Dateschutz steet am Artikel 11 geschriwwen: “Art. 11. Communication et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée (1)Le responsable du traitement prend des mesures raisonnables pour fournir toute information visée à l’article 12 et procède à toute communication relative au traitement ayant trait à l’article 10, aux articles 13 à 17 et à l’article 30 à la personne concernée d’une façon concise, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Les informations sont fournies par tout moyen approprié, y compris par voie électronique. De manière générale, le responsable du traitement fournit les informations sous la même forme que la demande.” Am Fall wou eng Persoun vun engem Radar geblëtzt gëtt an d’Foto wëll gesinn, muss si sech an de Centre d’exploitation op Bartreng deplacéieren. 

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Am Fall wou eng Persoun eng digital Ufro oder ee Bréif schéckt (an der se een seng Autosplack an d’Referenz Nummer vum Avertissement ugëtt), fir Asiicht an den Dossier ze kréien, missten déi gefroten Informatiounen, an deem Fall d’Fotoen, net konform zum Artikel 11 am uewe genannte Gesetz, och op deem selwechte Wee zréck geschéckt ginn?

  2. Firwat gëtt an dësem Fall den Artikel 11 net applizéiert?

  3. Wéi stinn de Minister an d’Ministesch zu engem System deen et iwwert Guichet.lu géing erméigleche mat engem Token, Accès zu dësen Donnéeën ze kréien?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 3640

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert