Connect with us

Questions parlementaires

Diskriminatioun vun Homosexuellen vun der kathoulescher Kierch

An hirer Responsum ad dubium huet d’kathoulesch Kierch d’Seene vu Verbindungen tëscht Persoune vum selwechte Geschlecht ënnersot. Konkret heescht et vum Vatikan:  ““Aus  diesem  Grund  ist  es  nicht  erlaubt,  Beziehungen  oder  selbst  stabilen Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe (das heißt außerhalb einer unauflöslichen Verbindung eines Mannes und einer Frau,  die  an  sich  für  die  Lebensweitergabe  offen  ist)  einschließen,  wie  dies  bei Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts der Fall ist. Das Vorhandensein positiver  Elemente  –  die  in  sich  betrachtet  dennoch  zu  schätzen  und hervorzuheben sind – in solchen Beziehungen ist trotzdem nicht in der Lage, diese zu  rechtfertigen  und  sie  daher  rechtmäßig  zum  Gegenstand  einer  kirchlichen Segnung zu machen, weil diese Elemente im Dienst einer Verbindung stehen, die nicht auf den Plan des Schöpfers hingeordnet ist.“”

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Huet de Minister Kenntnis vun dëser Annonce? Falls jo, wéi positionéiert hien sech par Rapport zu den Aussoen am Responsum ad dubidum ?

  2. Am Artikel 19 vun der Verfassung heescht et:  ““La liberté des cultes, celle de leur exercic public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délitgs commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.“” Dëst Recht ass awer net absolut, esou huet d’Cour Constitutionnelle zum Beispill am Kader vun der Schoulflicht decidéiert, dass ““l’étendue de la liberté des cultes ne saurait être telle que son exercice provoque des difficultés susceptibles de perturber […] le système éducatif“” Gesinn d’Ministeren d’Liberté des cultes als absolut Recht un oder huet dëst Recht net och Limitten, wann et ëm wichteg Piliere vun eiser Gesellschaft geet, wéi d’Schoulflicht, awer och wéi d’Chancëgläichheet, déi ënnert anerem am Artikel 455 vum Code pénal festgehaale gëtt?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 3867

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert