Connect with us

Questions parlementaires

Molbeem

Um Internetsite vun der Naturverwaltung ass betreffend den Arbres remarquables Folgendes ze liesen : “Les arbres remarquables constituent un patrimoine naturel, culturel et historique à part entière. Afin d’en promouvoir la conservation, le Ministère du Développement Durable et des Infrastructures peut allouer des subsides pour les travaux d’entretien et de restauration.”  Déi sougenannten «Molbeem» sinn zwar net onbedéngt alleguer ënnert «Arbres remarquables» ze klassifizéieren, ma et sinn oft ganz al Beem, déi deelweis iwwert e puer honnert Joer al sinn.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Wéivill Beem sinn den Ament als Arbres remarquables klassifizéiert? Wéivill Arbres remarquables sinn an de leschten 10 Joer, opgelëscht no Joer, offiziell als solch unerkannt ginn?

  2. Wat ass säitens dem Ministère virgesinn, fir déi sougenannten «Molbeem» ze schützen ?

  3. Wéi vill Molbeem sinn, Informatioune vum Ministère no, an de leschten 10 Joer verschwonnen ?

  4. Wat sinn d’Strofen, déi virgesi sinn, wann een onerlaabt ee Molbam fort mécht ?

  5. Ass virgesinn, d’Uplanze vun traditionelle Louhecke staatlech ze fërderen ? Wa jo, ënnert wéi enger Form a ginn et do well Pilotprojeten ?

  6. Sinn Hëllefe virgesinn, fir Bëschbësëtzer finanziell ënnert d’Äerm ze gräifen, wann se ofgestuerwe Molbeem ze ersetzen ?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 2556

Continue Reading