fbpx

Gëtt de Gemengerot senger Kontrollfunktioun gerecht?

Gëtt de Gemengerot senger Kontrollfunktioun gerecht?

Um Gemengenniveau ass et wichteg, dass d’Oppositiounspolitiker all politeschen Dossier analyséieren an och a Fro stelle kënnen, fir hirer Kontrollfunktioun am Gemengerot gerecht ze ginn. Fir hier Aarbecht am Kader vun hirem Mandat richteg maachen ze kënnen, brauchen och d’Politiker um Gemengenniveau – ob a Proporzgemengen oder a Majorzgemengen – Méiglechkeeten, d’Majoritéit an de Schäfferot a Buergermeeschter/in ze kontrolléieren. Dës Méiglechkeeten beinhalten souwuehl Accès zu Informatiounen, also Transparenz, an awer och Material, sierf et ee Konferenzraum, ee Laptop, etc.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

 1. Däerfe Gemengeconseilleren d’Gebailechkeete vun enger Gemeng (zum Beispill ee Konferenzraum) am Kader vun hirem Mandat benotzen, fir zum Beispill Bierger aus der Gemeng ze empfänken?
  • Falls jo, wéi gëtt séchergestallt, datt all Gemengeconseiller an enger Gemeng op dës Servicer kann zeréckgräifen?
  • Falls nee, firwat net a riskéiert een doduerch net, Majoritéiten an enger Gemeng ee méi staarkt Gewiicht ze ginn?

 2. D’Gemengegesetz gesäit a sengem Artikel 51 vir:
  “”Sauf disposition légale contraire, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ont lieu à huis clos.””

  • Deelt d’Madamm Ministesch d’Meenung, dass dës Dispositioun eng ontransparent Politik fërdert?
  • Missten d’Rapporte vun de Schäfferotsëtzungen aus Transparenzgrënn net och ëffentlech gemaach ginn?
  • Misst net och de Public anonymiséiert Rapporten vun de Sëtzunge virgeluecht kréien?

 3. Ass d’Ministesch der Meenung, dass ee Gemengerot senger Kontrollfunktioun besser nokomme kéint, wann e wéisst, wéini d’Schäfferotsëtzunge stattfannen a wat an hinne beschwat gëtt? 

 4. Wéi wäit ass d’Ministesch bereet ze goen, fir de Fonctionnement an de Gemengen méi transparent ze maachen?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 2200

0

Post a comment