Connect with us

Questions parlementaires

An d’Vakanz mam Nuetszuch?

An d’Vakanz mam Nuetszuch aplaz mam Fliger? Déi Gréng hunn et an hirem EU-Wahlprogramm proposéiert, d’Realitéit zu Lëtzebuerg gesäit aneschters aus. Op Nofro am CFL Call Center gëtt ee gewuer, dass d’Offer an Europa ëmmer manner gëtt, well Nuetszich sech finanziell net lounen.

Mir wëlle vun der Regierung wëssen, wat hir Positioun zu Nuetszich ass an ob dës interessant Iddi hei ëmgesat gëtt. Hei ass eis Fro:

Am EU-Wahlprogramm 2019 vun Déi Gréng goufen d’Nuetszich tëscht den europäesche Metropolen als eng Transportalternative ugeduecht fir den Transportverkéier vum Fliger op d’Schinn ze dirigéieren. Eng besser Ausnotzung vum europäesche Schinnereseau zu Nuetszäiten kéint een Ureiz sinn fir de Loftpassagéierverkéier op d’Schinn erofhuelen. An eisen europäesche Nopeschlänner existéieren aktuell eng Réi Zuchlinnen fir Nuetszich.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Wéi vill Nuetszich sinn pro Joer säit 2013 am Passagéierverkéier Lëtzebuerg circuléiert, dëst opgelëscht no outbound (vu Lëtzebuerg an d’Ausland), inbound (aus dem Ausland op Lëtzebuerg) a national (um lëtzebuergeschen Territoire)?

2. Ass d’Regierung der Meenung, dass Nuetszich eng nëtzlech Alternative fir dat aktuell Transportwiesen duerstellen? Falls jo, wäert d’Regierung d’Erweiderung vun de Nuetszich an dëser Legislaturperiod unzilen? Kann de Minister an dem Fall präziséieren, wéi eng Etüden heizou scho virleien a wéini hien gedenkt mam Projet unzefänken? Falls nee, firwat net?

3. Ass d’Regierung der Meenung, dass d’Nuetszich eng ekologesch sënnvoll Alternativ zu Flich duerstellen? Falls jo, firwat?

4. Gedenkt d’Regierung Nuetszich duerch Subventioune präislech méi attraktiv ze gestalten?

5. Gouf et am Kader vun de Reunioune mat de Benelux-Länner souwéi de Memberstaaten an der Groussregioun schonns Diskussioune ronderëm d’Thema Nuetszich? Falls jo, wat ass de Stand vun den Diskussiounen a wéi gëtt weider verfuer? Falls nee, wäert d’Regierung dëst Thema an déi nächst Reunioune mat abauen?

Mat déiwem Respekt,
Marc Goergen
Député

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert