Connect with us

Questions parlementaires

Wéi geet et weider mam Schantjen op der Péitenger Collectrice?

Zënter Méint steet ee Schantjen op der Péitenger Collectrice, mee et schéngt net weider ze goen? Mer wollte vum Minister Bausch wëssen, wourun dat läit.

Op der Collectrice vu Péiteng a Richtung Käerjeng ass schonn zënter Méint ee Schantjen, bei deem scheinbar keng Avancë gemaacht ginn. Et handelt sech heibäi ëm de Streckenofschnëtt vun der Avenue de l’Europe, déi an der Péitenger Gemeng tëscht de Weiere verleeft. Vu dass et sech ëm eng Nationalstrooss handelt, ass de Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Baute fir dëse Streckenofschnëtt zoustänneg.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

  1. Wéi eng Aarbechten sinn um genannte Streckenofschnëtt virgesinn?
  2. Op wéi engem Dag ass dëse Schantjen opgaangen? Bis wéini ass d’Fäerdegstellung vun den Aarbechten geplangt?
  3. Sinn d’Aarbechten op dësem Schantje schonn ugefaange ginn? Falls jo, wéi eng Aarbechte si bis elo, ausser der Markéierung vun der Fuerbunn, bewältegt ginn? Falls nee, wéi eng Grënn verzögeren den Ufank vun den Aarbechten um Schantjen?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc

Député

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert