Connect with us

Questions parlementaires

Weider Froen zum „Geheime Casier“ vun der Police

Ginn et bei der Police geheim Dossieren iwwer onschëlleg Biergerinnen a Bierger? D’Pirate wënschen sech op dës Fro eng éierlech Äntwert vun der Regierung. An eiser Question parlementaire froen mir eng Opklärung a Bekennung vun de Responsabelen:

Här President, […]

Aus der Äntwert vum Premier Minister Xavier Bëttel op d’parlamentaresch Fro n°640 vum honorabelen Deputéierte
Laurent Mosar (CSV) zu dem sougenannten „Geheime Casier“ geet ervir, dass d‘Police iwwert ee „Fichier central“ verfüügt, dee sämtlech Protokollen a Rapporten regroupéiert, déi vun officiers de police judiciaire (OPJ) an agents de police judiciaire (APJ), konform zum Code de procédure pénale, geschriwwen gi sinn. Dëse „Fichier central“ faasst delikat Informatiounen iwwert d‘Biergerinnen a Bierger an enger Datebank zesummen.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

  1. Vu wéini un existéiert dee „Fichier central“? Gouf d‘Regierung an der Vergaangenheet vun der Existenz vum „Fichier central“ an d‘Bild gesat? Wa jo, goufen et Bedenken a Saache Sécherheet, Legalitéit an Ethik?
  2. Wéi eng Ministere woussten, säit 2012, iwwert d’Existenz vum „Fichier central“ Bescheed, respektiv, wéi
    enge Ministere gouf d’Existenz vun dësem Fichier zougedroen an zu wéi engem Zäitpunkt?
  3. Kéint d’Regierung präziséieren op wéi enger Software de „Fichier central“ vun der Police baséiert an duerch wéi eng Secherheetsoutilen e geschützt ass? Kann de Minister garantéieren, datt dës Base de données adequat géint Cyber-Attacken protegéiert ass?

Mat déiwem Respekt,
GOERGEN Marc
Député

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert