Elektroautoen an der Regierung: Mam gudde Beispill virgoen?

D’Piraten hunn de Ministerë fir Mobilitéit & Energie eng parlamentaresch Fro iwwert d’Elektroautoen am Fuerpark vun der Regierung gestallt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Am Koalitiounsaccord vun der Regierung gëtt den Ausbau vun der Elektromobilitéit als eng Prioritéit definéiert. D’Zil ass, de Privatmarché ewech vum Verbrennungsmotor hin zum Elektrountrib ze beweegen an am Land déi néideg Infrastrukturen ze schaffe fir d’Elektromobilitéit ze assuréieren. Vue dass d’Part du Marché vum Elektroauto aktuell nach marginal ass, ass unzehuelen, dass och d’Regierung senger Virbildfunktioun an der Elektromobilitéit gerecht wëll ginn an hire Fuerpark op Elektroautoen ëmstelle wäert. Zur Zäit fënnt een an deem Fuerpark awer zu engem groussen Deel Autoe mat gréissere Verbrennungsmotoren.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 • Opgeschlësselt pro Joer a pro Ministère, wéi héich waren d’Ausgabe beim Kaf vun Autoe fir de Fuerpark vun den eenzele Ministère an de 7 leschte Joer? No wéi enge Kritäre gëtt den Auto gewielt?
 • Opgeschlësselt no Ministère, wéi vill Autoe befannen sech aktuell am Fuerpark vun der Regierung? Wéi vill vun dësen Autoen si reng Elektroautoen?
 • Wéi vill Elektroautoe goufen, opgelëscht no Joer, säit 2012 fir de Fuerpark vun der Regierung kaf?
 • Opgeschlësselt no Mark a Modell, wéi eng Autoe sti jiddwer Minister vun der Regierung zur Verfügung. No der selwechter Opschlësselung, wéi eng Autoe sinn an de verschiddene Ministèrë fir den Transport vu Ministere virgesinn?
 • Huet d’Regierung Wëlles, hire Fuerpark an Zukunft op Elektroautoen ëmzestellen? Falls jo, wéi ee Prozentsaz vun Elektroautoen am Fuerpark strieft d’Regierung bis 2023 – opgeschlësselt pro Joer – un? Falls nee, firwat net?
 • Wäert d’Regierung weiderhin op Autoe mat Verbrennungsmotor an hirem Fuerpark setzen? Falls jo, firwat?

Copilote-App

Les problèmes liés au trafic, sur toute la région transfrontalière, s’avèrent de plus en plus dramatiques. À la fin de l’année 2017, le Statec compte 186 649 salariés frontaliers issus de France (96 588), de Belgique (45 179) et d’Allemagne (44 882). Le maire de Terville, en Lorraine, Patrick Luxembourger lance un appel à l’adresse des Gouvernements luxembourgeois et français. Selon Luxembourger, il serait temps de « rétablir le dialogue et la considération entre les deux pays ». La question de la mobilité prend donc de plus en plus une dimension internationale. 

Par le programme « Modu 2.0 – stratégie pour une mobilité durable », le Gouvernement luxembourgeois avait pris l’initiative de promouvoir le covoiturage, notamment par la mise en place de l’application mobile (« Copilote »). Le Parti pirate s’intéresse particulièrement à l’impact de cette application « sur le terrain », ainsi qu’à la dimension de la protection des données des utilisateurs. Par ailleurs, le Parti pirate veut savoir de quelle façon les Ministres aborderont le sujet de la mobilité à l’échelle de la Grande-Région.

Dans ce contexte, nous aimerons poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics  et à la Ministre à la Grande Région:

 • Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, peut-il nous renseigner sur le taux de rétention lié à l’application « Copilote »  depuis son introduction jusqu’à ce jour ? Combien d’utilisateurs compte l’application actuellement ?
 • Quel est, en moyenne, par mois, le nombre de trajets effectués grâce à cette application ?
 • Quels sont les coûts liés au développement de l’application « Copilote », à sa diffusion et à sa communication? Le Ministre peut-il nous fournir des chiffres précises pour chacune de ces catégories ?
 • Est-ce qu’une protection des données des utilisateurs de « Copilote » est donnée ? Où et par qui sont sauvegardées ces données ? Par qui sont-elles consultables ?
 • En quoi consiste précisément la stratégie du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de la Ministre à la Grande-Région en ce qui concerne l’atténuation du trafic routier transfrontalier ?
 • Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et la Ministre à la Grande Région comptent-ils approfondir la coopération et le dialogue transfrontaliers au sein de la Grande Région pour remédier à cette situation ? Dans l’affirmative, savent-ils nous renseigner sur des mesures concrètes?

Parlamentaresch Fro iwwert d’Fleegeariichtungen

De 9. Januar hu mer der Madamm Ministesch fir Famill an Integratioun eng parlamentaresch Fro iwwert d’Fleegeariichtungen fir eis eeler Matbierger gestallt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

“Fir vill eeler Matbierger sinn d’Chancen an eng gutt Fleegestruktur eranzekommen extrem limitéiert. Wann een an Fleegeariichtungen nofreet, kritt ee gesot, et sollt een sech sou fréi ewéi méiglech op eng Waardelëscht sëtzen, fir d’Platz vun engem Verstuerwene kennen ze kréien.

Am Alter d’Entscheedung ze treffen sech an eng Fleegeariichtung anzeschreiwen heescht säin Doheem opzeginn, wëll een net méi eleng an engem Haus oder Appartement liewe wëll oder och kann an doduerch een Deel vu senger Autonomie a Sécherheet opzegi fir kënnen ee stabilt a wierdegt Liewe weiderzeféieren. Dës Decisioun muss heefeg gutt a scho Jore virdru virbereet ginn an ass dacks och mat héijen ekonomesche Käschte verbonnen. All Mënsch am Alter sollt genuch a bezuelbar Fleegestrukturen zur Auswiel hunn fir säi Liewen an héchstméiglecher Würd ze gestalten.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

 • Opgeschlësselt no Ariichtung (privat a staatlech), wéi vill Platze ginn et zu Lëtzebuerg a Fleegeariichtunge fir Mënschen am Alter? Wéi vill vun deene Platzen entfalen dovunner op sougenannten “centre intégré pour personnes âgées (CIPA)” a wéi vill op Fleegezentren?
 • Opgeschlësselt no Ariichtung fir d’Joer 2018, wéi héich ass den Auslaaschtungsgrad vun de CIPA an de Fleegezentren?
 • Opgeschlësselt no Ariichtung, wéi vill Leit waren op Waardelëschten am Joer 2018? An der selwechter Opschlësslung, wéi laang sinn déi Läit am Duerchschnëtt op deenen eenzele Waardelëschte bis dass se an enger Fleegestruktur ugeholl ginn?